Skip to main content

   

 BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
(Nhiệm kỳ 2010 - 2013)

I. BAN THƯỜNG VỤ:

- Chủ tịch: Đ/c Trần Quý Diễn

+ Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng khoa Gây mê Hồi sức

+ Điện thoại: (052)

+ Di động: 0912983218

+ Email: tranquydienqb@gmail.com

- Phó Chủ tịch: Đ/c Trần Ánh Dương

+ Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng Khoa - Khoa Mắt

+ Điện thoại: (052)

+ Di động: 0988834834

+ Email: dr_duong_oph@yahoo.com.vn

- Ủy viên Thường vụ: Đ/c Võ Thị Dỉnh

+ Chức vụ, đơn vị công tác: Phó Trưởng phòng Phòng Điều dưỡng

+ Điện thoại: (052)

+ Di động: 0914733391

+ Email:

II. ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:

1. Đ/c Dương Thanh Bình

2. Đ/c Trần Tiến Hùng

3. Đ/c Đoàn Nguyên Hồng

4. Đ/c Nguyễn Thị Tương

5. Đ/c Võ Bá Dụng

6. Đ/c Phạm Trọng Hòa

7. Đ/c Nguyễn Văn Mận

8. Đ/c Hoàng Trọng Quân

9. Đ/c Lê Thị Ngọc Lan

10. Đ/c Nguyễn Thị Toàn

11. Đ/c Nguyễn Xuân Bách

12. Đ/c Lê Mạnh Hà

III. ỦY BAN KIỂM TRA:

- Chủ nhiệm: Đ/c Trần Ánh Dương

- Phó Chủ nhiệm: Đ/c Trần Văn Dụng

- Ban viên:

1. Đ/c Trần Viết Dũng

2. Đ/c Nguyễn Duy Thạch

3. Đ/c Lê Thị Hồng Diệu

IV. BAN THANH TRA NHÂN DÂN (Nhiệm kỳ 2009 - 2011):

- Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Văn Phong

- Phó Trưởng ban: Đ/c Đoàn Công Kim

- Ban viên:

1. Đ/c Trần Thị Dy

2. Đ/c Hoàng Văn Công

V. BAN NỮ CÔNG:

- Trưởng ban: Đ/c Nguyễn Thị Tương

- Phó ban: Đ/c Nguyễn Thị Toàn

- Ban viên:

1. Đ/c Ngô Thị Thủy

2. Đ/c Ngô Thị Minh Hiền

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương

4. Đ/c Lê Thị Hoài Thanh

5. Đ/c Đặng Thị Thanh Huyền

6. Đ/c Trần Thị Hoài An

7. Đ/c Võ Thị Huyền

VI. BAN THỂ DỤC THỂ THAO:

- Trưởng ban: Đ/c Hoàng Trọng Quân

- Phó ban: Đ/c Nguyễn Văn Mận

- Ban viên: Đ/c Võ Bá Dụng

VII. BAN VĂN NGHỆ:

- Trưởng ban: Đ/c Trần Ánh Dương

- Phó ban: Đ/c Nguyễn Thị Tương

- Ban viên: Đ/c Lê Mạnh Hà

VIII. BAN TÀI CHÍNH:

- Kế toán: Đ/c Đoàn Nguyên Hồng

- Thủ quỷ: Đ/c Võ Thị Dỉnh