Skip to main content

 

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

I. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

Trưởng phòng: ThS.KT. ĐOÀN NGUYÊN HỒNG

+ Điện thoại: 0915017111

+ Email:doannguyenhongqb@gmail.com

Phó Trưởng phòng: CN. LƯƠNG TRỌNG ĐỒNG

+ Điện thoại:

     + Email:

Phòng được chia làm 3 bộ phận:

+ Bộ phận ngân sách: quản lý chặt chẽ các nguồn thu đúng chế độ, các khoản chi phải có kế hoạch được duyệt, hạch toán đúng mục lục ngân sách.

+ Bộ phận kho: quản lý nhập xuất đúng chế độ.

+ Bộ phận Viện phí và BHYT: các nguồn thu này được quản lý tập trung thống nhất tại phòng TCKT, giá thu viện phí phù hợp với tình hình kinh tế của địa phương và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc thu viện phí được tổ chức thuận lợi cho người bệnh. 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Phòng TCKT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào chế độ chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành, thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách vật tư, tài sản hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng chế độ quy định.

- Tổng hợp số liệu cụ thể, phân tích tình hình hoạt động của bệnh viện.