Skip to main content
Tài liệu tham khảo

Hồi sức sơ sinh: Hướng dẫn của hội tim mạch Hoa Kỳ về hồi sức tim phổi và chăm sóc cấp cứu tim mạch

 Hướng dẫn sau đây giải thích các nội dung có trong (đồng thuần quốc tế 2010 về hồi sức tim phổi và khoa học chăm sóc tim mạch cấp cứu với lời khuyên điều trị).